ค่านิยมการทำบุญทอดกฐินของประชาชนจังหวัดขอนแก่น

     งานการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ๑) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาจุดมุ่งหมายพิธีกรรมและปัญหาผลกระทบการทำบุญกฐิน ๒)เพื่อศึกษาค่านิยมในการ อ่านต่อ...