ค่านิยมการทำบุญทอดกฐินของประชาชนจังหวัดขอนแก่น

     งานการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ๑) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาจุดมุ่งหมายพิธีกรรมและปัญหาผลกระทบการทำบุญกฐิน ๒)เพื่อศึกษาค่านิยมในการ อ่านต่อ...

What People Say’s

  •  

    รองศาสตราจารย์ ดร. พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร/อบอุ่น)ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์